Chủ Nhật , 24 Tháng Một 2021
Trang chủ / HỌC LẬP TRÌNH / C# [C Sharp] / [Học lập trình] – C# – [Bài 32] Xử lý File trong C#

[Học lập trình] – C# – [Bài 32] Xử lý File trong C#

Xử lý file C#


Làm việc với file

Lớp File trong  không gian tên System.IO cho phép chúng ta làm việc với file:

Ví dụ

using System.IO;  // include the System.IO namespace

File.SomeFileMethod();  // use the file class with methods

Lớp File có rất nhiều phương thức hữu ích dành cho việc tạo và lấy thông tin từ file. Ví dụ:

Phương thức Mô tả
AppendText() Nối thêm văn bản vào cuối một file đang tồn tại
Copy() Sao chép một file
Create() Tạo hoặc ghi đè một file
Delete() Xóa một file
Exists() Kiểm tra một file đã tồn tại hay chưa
ReadAllText() Đọc nội dung của file
Replace() Thay nội dung của file bằng nội dung của một file khác
WriteAllText() Tạo một file mới và ghi nội dung vào. Nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị ghi đè.

Tham khảo danh sách đầy đủ các phương thức của lớp File tại đây: Microsoft .Net File Class Reference.


Ghi và đọc một File

Trong ví dụ sau, chúng ta sử dụng phương thức WriteAllText() để tạo một file tên là “filename.txt” và ghi một vài nội dung vào nó. Sau đó dùng phương thức ReadAllText() để đọc nội dung của file:

Ví dụ

using System.IO;  // include the System.IO namespace

string writeText = "Hello World!";  // Create a text string
File.WriteAllText("filename.txt", writeText);  // Create a file and write the content of writeText to it

string readText = File.ReadAllText("filename.txt");  // Read the contents of the file
Console.WriteLine(readText);  // Output the content

Kết quả là: Hello World!

Chạy ví dụ »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *