Chủ Nhật , 24 Tháng Một 2021
Trang chủ / HỌC LẬP TRÌNH / C# [C Sharp] / [Học lập trình] – C# – [Bài 22] – Lớp và đối tượng trong C#

[Học lập trình] – C# – [Bài 22] – Lớp và đối tượng trong C#

Lớp và đối tượng trong C#


Lớp và đối tượng

Chúng ta đã học ở bài trước về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Mọi thứ trong C# gắn liền với các lớp và các đối tượng, cùng với các thuộc tính và các phương thức của nó. Cho ví dụ: trong cuộc sống thực tế, một chiếc xe ôtô  là một đối tượng. Chiếc xe ôtô có các thuộc tính (attributes), chẳng hạn như trọng lượng, màu sắc, và các phương thức (methods), như lái xe và phanh lại.

Một lớp (Class) như một hàm khởi tạo đối tượng, hoặc một “bản thiết kế – blueprint” để tạo đối tượng.


Tạo một lớp – Class

Để tạo một lớp đối tượng, chúng ta sử dụng từ khóa class:

Tạo một lớp đặt tên là “Car” với một biến color:

class Car 
{
 string color = "red";
}

Khi một biến được khai báo trực tiếp trong một lớp, nó thường được tham chiếu tới như một trường dữ liệu –field (hay thuộc tính).

Không bắt buộc, nhưng một cách làm tốt là khi đặt tên lớp nên bắt đầu với một ký tự viết hoa. Cũng như vậy, tên của file C# và tên lớp là giống nhau, điều này giúp mã nguồn của chúng ta được tổ chức tốt.


Tạo một đối tượng

Một đối tượng được tạo từ một lớp. Chúng ta đã tạo một lớp được đặt tên là Car, vì vậy bây giờ chúng ta có thể sử dụng lớp này để tạo đối tượng.

Để tạo một đối tượng lớp Car, ta khai báo tên của lớp, theo sau là tên của đối tượng, và sử dụng từ khóa new:

Ví dụ

Tạo một đối tượng được gọi là “myObj” và sử dụng nó để in ra màn hình giá trị của biến thuộc tính color:

class Car 
{
 string color = "red";

 static void Main(string[] args)
 {
  Car myObj = new Car();
  Console.WriteLine(myObj.color);
 }
}

Chạy ví dụ »

Chú ý rằng chúng ta sử dụng dấu chấm (.) để truy xuất các biến/trường (variables/fields) bên trong một lớp (myObj.color).


Tạo nhiều đối tượng

Chúng ta có thể tạo nhiều đối tượng của một lớp:

Ví dụ

Tạo hai đối tượng của lớp Car:

class Car
{
 string color = "red";
 static void Main(string[] args)
 {
  Car myObj1 = new Car();
  Car myObj2 = new Car();
  Console.WriteLine(myObj1.color);
  Console.WriteLine(myObj2.color);
 }
}

Chạy ví dụ »


Cách sử dụng nhiều lớp

Chúng ta cũng có thể tạo một đối tượng của một lớp và truy cập vào nó trong một lớp khác. Điều này thường được sử dụng để tổ chức các lớp được tốt hơn (một lớp chứa tất cả các trường và các phương thức, trong khi lớp khác chứa hàm Main() (mã nguồn để thực thi)).

 • Car.cs
 • Program.cs

Car.cs

class Car 
{
 public string color = "red";
}

Program.cs

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  Car myObj = new Car();
  Console.WriteLine(myObj.color);
 }
}

Chạy ví dụ »

Chúng ta chu ý từ khóa public, nó được gọi là một bổ trợ truy xuất (access modifier), nó chỉ ra rằng biến color của lớp Car có thể truy xuất tốt từ các lớp khác, chẳng hạn như lớp Program.

Chúng ta sẽ học nhiều hơn về access modifiers và classes/objects trong các bài tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *